Hướng dẫn viết NCKH-SV

Bố cục cho một bài thuyết minh NCKH-SV sẽ gồm: Thông tin chung: Các thông tin liên quan về đề tài và chủ nhiệm đề tài (SV đăng ký) Mô tả nghiên cứu: Giới thiệu đề tài. Mục tiêu, nội dung, kế hoạch nghiên cứu Kết quả nghiên cứu: Mô tả sản phẩm đầu raContinue reading “Hướng dẫn viết NCKH-SV”