Hướng dẫn viết NCKH-SV

Bố cục cho một bài thuyết minh NCKH-SV sẽ gồm:

 1. Thông tin chung: Các thông tin liên quan về đề tài và chủ nhiệm đề tài (SV đăng ký)
 2. Mô tả nghiên cứu:
  1. Giới thiệu đề tài.
  2. Mục tiêu, nội dung, kế hoạch nghiên cứu
 3. Kết quả nghiên cứu: Mô tả sản phẩm đầu ra có thể là kết quả của việc nghiên cứu. VD: tài liệu, kết quả thử nghiêm, so sánh, đánh giá,….
 4. Tài liệu tham khảo

Trong một thuyết minh về NCKH-SV thì phần 2.1 và 2.2 là hai phần quan trọng nhất để đánh giá một đề tài. Các bạn nên chú ý chính vào 2 mục này.

 1. Giới thiệu đề tài: Nội dung chính của mục này là làm rõ được ngữ cảnh và ý nghĩa của đề tài. Các bạn không nên viết quá dài, tóm gọn dưới 1.5 trang và cần phân chia thành 4 đoạn rõ ràng:
  • Giới thiệu ngữ cảnh mà đề tài áp dụng.
  • Đặt vấn đề cần giải quyết.
  • Các cách giải quyết hiện tại và hạn chế.
  • Các giải quyết trong đề tài nhằm khắc phục các hạn chế trên.
 2. Mục tiêu, nội dung và kế hoặc nghiên cứu:
  • Mục tiêu: Tóm tắt mục tiêu của đề tài.
  • Kế hoạch nghiên cứu: Gồm nhiều nội dung nghiên cứu nhỏ, nhưng thông thường tóm gọn trong 3 tới 4 nội dung nhỏ. Ví dụ có thể phân bố như sau: nội dung 1 tìm hiểu công nghệ liên quan, nội dung 2-3 thực hiện các nội dung chính của đề tài, nội dung 4 là thực nghiệm và viết báo cáo. Mỗi nội dung bao gồm: Mục tiêu, phương pháp, và kết quả. Ví dụ:
   • Nội dung 1: Thực hiện công việc A.
    • Mục tiêu: Giải thích chi tiết hơn về công việc A cần thực hiện.
    • Phương pháp: để thực hiện được công việc A thì cần các bước, công cụ, phần mềm,… như thế nào
    • Kết quả dự kiến: Output của công việc A (report, library, dữ liệu….)
   • Nội dung 2: …………..

Các bạn có thể tìm hiểu thêm qua các seminar về NCKH và hướng dẫn viết NCKH-SV

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: